پایگاه پژوهشی بیشاپور با در اختیار قرار داشتن نیروهای متخصص سعی بر ان داشته تا ظرفیت های نظارتی خود را به منظور ارائه خدمات تخصصی به شهرستان گسترش دهد و مستند نگاری ، آسیب شناسی ،آسیب نگاری و ارائه طرح مرمتی آثار تاریخی شهرستان کازرون را در حیطه عملیات های اجرایی خود قرار داده است.

کارگاه های مرمتی شهرستان کازرون:

- کارگاه مرمت بازار تاریخی کازرون راسته بازار ابافتح( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت آتشکده جره ( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت برج تاریخی کمارج و بقعه تاریخی شیخ ابوالسحاق کازرونی ( قدمت : اعتبار : 200 میلیون ریال )

 

 

 

© ۱۳۹۶ پایگاه اطلاع رسانی منظر باستان شناسی ساسانی فارس
طراحی سایت: پانومن