شناخت محوطه های پیرامونی

ردیف نام اثر تاریخی تاریخ ثبت شماره ثبت نام اثر تاریخی توضیحات
1 آثار باستانی قریه سید حسین 1356/1/22
1366 دوره ساسانی  
 2 غار چشمه ساسان 1382/6/11
9826 دوره ساسانی  
 3 تل پنج محل 1385/11/23  17246 قرون متاخر اسلامی  
 4 استودانهای روستای عمویی     دوره ساسانی