منبع شناسی مجموعه میراث جهانی بیشاپور

فهرست منابع و مآخذ

۱- ابراهیمی،سامانی،زمین شناسی منطقه کازرون بر اساس داده های ماهواره ای،نشر دانشگاه تهران، تهران،۱۳۸۷.

۲-ابن حوقل،سفر نامه ابن حوقل ،ترجمه دکتر جعفر شعار ،انتشارات امیر کبیر،تهران ،چاپ دوم ،۱۳۶۶.

۳-اصطخری،ابو اسحق ابراهیم ،مالک و ممالک،به اهتمام ایرج افشار،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی،جلد چهارم ،۱۳۶۸.

۴- آهنگلین،اف،شالوده صنعت شیمیایی،ترجمه دکتر حسنعلی شیبانی،انتشارات دانشگاه تهران ،جلد دوم ،تهران،۱۳۵۸.

۵-بیات عزیز الله،جغرافیای تاریخی ایران ،انتشارات امیرکبیر،چاپ سوم،۱۳۷۹.

۶-پراوا،ایت،با همکاری رابرت دایسون،هنر ایران باستان،ترجمه یوسف مجید زاده،نشر دانشگاه تهران،۲۵۳۷ شاهنشاهی .

۷-پوپ، آپهام،معماری ایران،پیروزی شکل ورنگ،ترجمه کرامتالله افسر،انتشارات یساولی،تهران ۱۳۶۵.

۸- ثواقب،جهانبخش،جغرافیای تاریخی بیشاپور و کازرون،نشر کازرونیه،تهران،۱۳۸۵.

۹- حامی ،احمد،مصالح ساختمانی،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ چهاردهم،۱۳۸۲.

۱۰- دومورینی،ژ،ترجمه جلال الدین رفیعی فرد،عشایر ایران،نشر دانشگاه تهران،تهران،۱۳۷۵.

۱۱- سرفراز،علی اکبر،باستان شناسی وهنرایران (بیشاپور،شهربزرگ ساسانی )شماره دوم،بهار ۱۳۲۸.

۱۲-سرفراز،علی اکبر،راهنمای آثارباستانی بیشاپور،چاپ مصطفوی -شیراز.

۱۳- سعیدیان،عبدالحسین،سرزمین و مردم ایرن،تهران،۱۳۷۵.

۱۴-شاه حسینی ،ناهید،صرافین،محسن،آموزششیمی عمومی عملی برای دانشجویان رشته های علوم پایه،فنی مهندسی و دارو سازی ،تهران ،موسسه انتشارات و چاپ،۱۳۸۳.

۱۵-شاه محمد پور،علی رضا ،حمام های بیشاپور ، در کازرونیه ،مجموعه مقالاتکازرون شناسی به کوشش عماد الدین شیخ الحکمایی،نشر کا زرونیه،۱۳۸۰

۱۶-ضرغام لسکو،با همکاری : مهندس ضا شریفیان عطار،تجزیه شیمیایی سنگها،کانیها و خاکها ،چاپ اول ،۱۳۸۰،مشهد، واژگان خرد.

۱۷-کباری ،سیاوش،انتشارات دانش و فن ،۱۳۷۸،چاپ هفتم.

۱۸-کیانی،محمدیوسف ،پایتخت های ایران ،سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،تهران ،۱۳۷۴.

۱۹-کیانی،محمدیوسف ،تزئینات وابسته به معماری ایران در دوره اسلامی، گچبری در معماری ایران دوره اسلامی، جمال انصاری ،سازمان میراث فرهنگی کشور،تهران ،۱۳۷۶.

۲۰-گیرشمن ، رومن، بیشاپور، اصغر کریمی،سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه )،جلد اول ،چاپ اول ۱۳۷۹.

۲۱- گیرشمن ، رومن، بیشاپور،(موزائیک های ساسانی )، اصغر کریمی،سازمان میراث فرهنگی (پژوهشگاه )،جلد دوم ،چاپ اول ۱۳۷۹.

۲۲- عباسیان، میر محمد،مبانی شیمی فیزیک گچ ،تولید و کاربرد، انتشارات شرکت ایران گچ ،تهران،۱۳۷۱.

۲۳-عباسیان، میر محمد،مبانی شیمی فیزیک،موادکانی غیر فلزی ،شیشه گچ ،آهک، انتشارات جاودان خرد،مشهد،۱۳۸۴.

۲۴- فرای ،ریچارد،ترجمه مسعود رجب نیا ،عصر زرین فرهنگ ایران،نشر سروش،تهران،۱۳۷۸.

۲۵- مرعشی ،پیروز،کاویانی ،سعید،سرپولکی،حسین و...،اصول و کاربرد میکروسکوپهای الکترونیکی و روشهای نوین آنالیز:ابزار آشنایی دنیای نانو،چاپ اول،۱۳۸۳،تهران،دانشگاه علم و صنعت ایران،۱۳۸۳.

۲۶-مظفریان ،منوچهر،کازرون در آیینه فرهنگ ایران ،انتشارات نوید شیراز،چاپ اول ،۱۳۷۳.

۲۷- مشکور، محمد جواد،جغرافیای تاریخی ایران باستان،نشر دنیای کتاب،تهران،۱۳۷۱.

۲۸-مهریار، محمد،کتاب نامه دومین کنگره تاریخ معماری و شهر سازی ایران،جلد دوم ، چاپ اول،۱۳۷۹.

۲۹- نهچیری،عبدالحسین،جغرافیای تاریخی شهرها،نشر مدرسه،تهران،۱۳۷۶.

۳۰-یار شاطر ،احسان،تاریخ ایران از سلو کیان تا فرو پاشی دولت ساسانیان ،پژوهش دانشگاه کمبریج،تر جمه حسن انوشه ، جلد سوم ، قسمت دوم.

۳۱ - بیان، عزیز الله. کلیات جغرافیایی تاریخی ایران، (تهران؛ انتشارات امیر کبیر[چاپ سوم] ۱۳۷۹ ).

۳۲- بصیری، رضا. لعاب – کاشی – سفال، (تهران؛ انتشارات گوتنبرگ[چاپ اول] ۱۳۶۳).

۳۳- دارک، کن.آر. مبانی نظری باستان شناسی، ترجمه کامیارعبدی، (تهران؛ انتشارات مرکزنشردانشگاهی

[چاپ اول] ۱۳۷۹).

۳۴- علیزاده، عباس. تئوری و عمل در باستان شناسی، (تهران؛ انتشارات سازمان میراث فرهنگی[چاپ اول] ۱۳۸۰).

۳۵- علیزاده، کریم. بررسی روشمند تپه باروج، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (منتشرنشده،۱۳۸۱).

۳۶- کابلی، میر عابدین. بررسی باستان شناسی قمرود، (تهران؛ انتشارات سازمان میراث فرهنگی[چاپ اول] ۱۳۷۸).

۳۷-کامبخش فرد، سیف الله. سفال و سفالگری در ایران، (تهران؛ انتشارات ققنوس[چاپ دوم] ۱۳۸۳).

۳۸- کریمی، فاطمه و محمد یوسف کیانی، ظروف سفالی دوره اسلامی، (تهران، انتشارات ارشاد اسلامی،۱۳۶۴).

۳۹-کیانی، محمد یوسف. هنر سفالگری دوره اسلامی ایران، (تهران؛ انتشارات ارشاد اسلامی[چاپ اول] ۱۳۶۴).

۴۰- مجید زاده، یوسف. « باستان شناسی و سفال»، باستان شناسی و تاریخ، سال پنجم، شماره پیاپی ۱۰، (۱۳۷۰).

۴۱- ملایی، مریم. شناخت هنر سفالگری ساسانی تخت سلیمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، (منتشر نشده،۱۳۸۴).

۴۲- مهریار، محمد. کتابنامه دومین کنگره معماری و شهر سازی ایران، جلد دوم، (تهران؛ [چاپ اول] ۱۳۷۹).

۴۳- واندنبرگ، لویی. باستان شناسی ایران باستان ، مترجم عیسی بهنام، (تهران ، انتشارات دانشگاه تهران[ چاپ اول]

۱۳۴۵).

44-  کاوش های باستان شناسی شهر تاریخی بیشاپور (فصل نهم) چاپ اول دکتر مصیب امیری  انتشارات رزبار اردیبهشت 1396

45-فرهنگ و تمدن ساسانی  دکتر سید حسن موسوی  ناشر : ارمانگرا  چاپ اول 1382

- Ackerley R.P.”High alumina cement”,Paper advanced Concrete Technology Course 1992.

- Midgley H.G “high alumina cement in construction,a future based on experience”;proceedings of the international symposium on calcium alumina cement,University of London09-11.July 1990.

- Pritzel,C.,Trettin,R.; In-situ Untersuchungen zum reactions verlauf von Calcium sulfat subhydraten mit Wasser ,Tagung Bauchemie Erlangen,2004.

- William D., Jr.Callister and David G.Rethwisch” Fundamental of Material science and Engineering”;Ed Dec2007.

-Adams, Robert . MCC. «Tell Abu Sarifa, a Sassanian – Islamic Ceramic Sequence from South Centeral Iraq » ,

Ars Orientalis,Vol. VIII (1970), pp. 87-119 .

-Azarnoush, massoud . The Sasanian Manor House at Hajiabad, Iran, ( Firnze; casa editorice le lettere, 1994).

-Boucharlat, Remy & E. Hearink, « The partian and sassanian period, Ceramics XII» in: Encyclopedia Iranica,

Vol. IV (U.S.A;1991), pp.304-307 .

De cardio, Beatric, Archaeological Survey in Northen Oman, East and West, Vol. 2 , No 1-2, (1972),pp. 9-27-

- Grub, E, J. «The Islamic period : 5th – 9th / 11th Centuries» , In E.Yarshter (ed.) , Encyclopedia Iranica,

Vol. V, (New york; 1991), pp.311-327

-Hall, Morgen , The pottery Techniques Mnual, Apple Press, (London; 2002)

Hole, F . Archaeological Survey in Southwest Asia, Paleorient , vol .VI, (London; 1980), pp.21-44-

-Ricciardi, Vengo. R. «Sassanian Pottery from Choch (Artisasms Quarter ) and Tell Baroud» , in:Arabie Oriental,Mesopotamia et Iran Meridional de lage du .

-Wit Comb, David . «Qasri-abunasr,old ahiraz» , in:Arabia Oriental , Mesopotamia et Iran Meridional de lage du fer andebat dela period Islamique. Ed, Recherche sules civilizatian, (paris; 1984), pp.331-337