کارگاه های حفاظت و مرمت مرتبط


پایگاه پژوهشی بیشاپور با در اختیار قرار داشتن نیروهای متخصص سعی بر ان داشته تا ظرفیت های نظارتی خود را به منظور ارائه خدمات تخصصی به شهرستان گسترش دهد و مستند نگاری ، آسیب شناسی ،آسیب نگاری و ارائه طرح مرمتی آثار تاریخی شهرستان کازرون را در حیطه عملیات های اجرایی خود قرار داده است.

کارگاه های مرمتی شهرستان کازرون:

- کارگاه مرمت بازار تاریخی کازرون راسته بازار ابافتح( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت آتشکده جره ( قدمت : اعتبار : )

- کارگاه مرمت برج تاریخی کمارج و بقعه تاریخی شیخ ابوالسحاق کازرونی ( قدمت : اعتبار : 200 میلیون ریال )

 

 

 

Tags: