تلفن های ضروری


هلال احمر استان فارس- گویا 112 – 37396777-071


پایگاه اورژانس دشت ارژن -  2902- 38612901-071


امداد و نجات بین شهری هلال احمر دشت ارژن – 38612811-071


پایگاه اورژانس دشت برم – 42436720-071


امداد و نجات بین شهری هلال احمر دشت برم- 42436728-071 و 42436727-071


پست سیار هلال احمر کمارج  09331100147