این پل مربوط به دوره ساسانی است و در انتهای یکی از خیابانهای اصلی شهر (محور غربی- شرقی) بر روی رودخانه شاپور قرار گرفته است. عمده مصالح مورد استفاده در ساخت این پل سنگ و گچ می باشد، با توجه به طول و ارتفاع این پل احتمالاً یک و یا دو پایه در فاصله‌های مشخص در بستر رودخانه وجود داشته است.