در این سنگ نگاره، شاهنشاه ساسانی – بهرام دوم (274-293 م) سوار بر اسب نشان شده است. او ریش و موهای بلند و تاج بال‌داری شبیه به بال عقاب بر سر دارد . شاه  همچنین نیم‌تنه تنگی به تن، شلوار گشاد و چین‌داری بر پا و شنلی مواج بر دوش دارد که دو سر آن جلوی سینه با دو دکمه به نیم تنه الحاق شده است. بر پهلوی راست بهرام  تیردان سنگینی از کمربند وی آویخته شده است. اسب شاه به طرز جالبی زینت یافته است و حسب معمول در سنگ‌نگاره‌های ساسانی، کمپله‌ای از طرف راست به زین آویزان است. در برابر شاه، سرداری ایستاده است، که لباس و آرایش گیسوانش شبیه شاه است و از این رو، معلوم می‌شود که وی یکی از بزرگان یا از خانواده سلطنتی است. شکل بدن او به صورت تمام‌رخ و به گونه‌ای نشان داده شده است که هر دو دست خود را به حالت احترام جلوی شکم و بر قبضه شمشیر گذاشته است، که تیغه بلند آن به صورت عمود میان پاهایش قرار دارد. پشت سر او، سه تن از بزرگان عرب به صورت تمام قد، و سه نفر دیگر به صورتی که فقط سر و سینه‌هایشان دیده می‌شود، با هدایایی چون اسب و شتر در مقابل شاه حضور یافته‌اند. هر شش تن قبای بلندی بر تن و نوعی دستمال موسوم به کفیه، که اعراب بر سر می‌پیچند، بر سر دارند.