این سنگ‌نگاره، یکی از دو سنگ‌نگاره‌ تراشیده شده بر صخره‌های سمت چپ رودخانه شاپور است و در لوحه‌ای مستطیل شکل به طول 20/12 متر و ارتفاع 16/4 متر کنده شده است. در این سنگ‌نگاره شاپور یکم سوار بر اسب در مرکز صحنه دیده می‌شود. او تاج کنگره‌داری بر سر دارد که بر فراز آن گوی بزرگی قرار گرفته است. شکل بدن شاه به صورت تقریباً نیم رخ و در حالتی نقش شده است که با دست راست مچ امپراتور اسیر شده رومی ـ والرین ـ را گرفته است. بالای صحنه، پسر بچه عریانی به صورت فرشته‌ای کوچک و بال‌دار در پرواز است و حامل نیم‌تاجی برای شاه است. میان پاهای اسب شاه، پیکر منکوب امپراتور کشته شده رومی گوردیانوس قرار دارد که در نتیجه جنگ با شاپور یکم در سال 244 میلادی به قتل رسید. شاپور در کتیبه معروف کعبه زرتشت در ارتباط با کشته شدن گردیانوس سوم می‌نویسد؛ ".. نزدیک مرزهای آسورستان در شهر مسیح، پیکار سختی درگرفت، گردیانوس قیصر کشته شد و سپاهیان روم از هم فرو پاشیدند...". مقابل شاپور، دیگر امپراتور روم به نام فیلیپ عرب زانو بر زمین زده است و هر دو دست خود را به حالت تضرع و برای درخواست صلح به جانب شاه دراز کرده است. دو ردیف از سواران و افسران شاهی ایران که بر روی هم و در درون قابهایی جداگانه نشان داده شده‌اند، صحنه شاپور و امپراتوران شکست خورده رومی را در برگرفته‌اند.