پژوهشهای مردم شناسی

مبحث مردم شناسی ، به عنوان یک علم ، به جستجوی روابط متقابلی که بین انسان و محیط ، انسان و فرهنگ و سرانجام فرهنگ های مختلف وجود دارد می پذیرد و از آنجا که هر فرهنگ پدیده ای به هم پیوسته و در طول زمان ، متغیر است باید این سیر تاریخی را نیز مطالعه کند. بنابراین با توجه به این که فرهنگ ویژه انسان است می توان مردم شناسی را علم مطالعه و شناخت تاریخی فرهنگ ها دانست.

با توجه به تعریف علم مردم شناسی، شهرستان کازرون دارای قابلیت های بسیاری در حوزه پژوهش از جمله آداب و رسوم ، نوع معیشت ، زبان و گویش ، پوشاک ، مراسم و آیین های خاص و .... می باشد که در این راستا گروه مطالعات پایگاه پژوهشی اقدام به مطالعه و پژوهش در حوزه های مختلف مردم شناسی این شهرستان نموده است از جمله پژوهش ها شامل :